Zakres obowiązków windykatora i komornika – sprawdź różnice!

Windykator i komornik – te dwa zawody czasem bywają ze sobą mylone. Uprawienia przysługujące komornikowi przypisywane są niekiedy w potocznym myśleniu również firmom windykacyjnym. A to błąd! Warto wiedzieć, co może zrobić windykator oraz jakie uprawnienia ma komornik.
Zakres obowiązków windykatora i komornika – sprawdź różnice!

Jeśli nie spłacasz terminowo swoich zobowiązań, w pewnym momencie może skontaktować się z Tobą windykator lub też komornik. Ich zadanie jest zasadniczo takie samo –  obaj starają się, by wierzyciel mógł odzyskać od dłużnika należne mu środki finansowe. Windykator i komornik biorą jednak udział w innych etapach egzekucji długu, a oprócz tego przysługują im też inne uprawnienia.

Windykator negocjuje, komornik egzekwuje

Zadaniem windykatora najczęściej jest prowadzenie negocjacji z dłużnikiem, które mają na celu doprowadzić do spłaty zobowiązania. Windykator jest osobą, która nie musi posiadać wykształcenia prawniczego. Powinien cechować go profesjonalizm oraz wysoki poziom umiejętności negocjacyjnych.

Komornik jest z kolei funkcjonariuszem publicznym, który działa na mocy Ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych. Podejmuje się odzyskania długu na zlecenie wierzyciela, ale dopiero wtedy, gdy ten uzyska wyrok sądu lub nakaz zapłaty z klauzulą wykonalności. Uprawnienia komornika są bardzo szerokie – może on zająć rachunek dłużnika, a także jego ruchomości i nieruchomości.

Właśnie tak wyglądają główne różnice między rolą windykatora oraz komornika. Jeśli mamy problem z terminową spłatą długów, warto jednak wiedzieć, jakie dokładnie działania może podjąć wobec dłużnika windykator, a jakie komornik, oraz czego robić im nie wolno. W przypadku przekroczenia uprawnień przez windykatora lub komornika dłużnik może się bronić, składając skargę do odpowiednich organów.

Co może windykator?

Niespłacanie na czas swojego zadłużenia sprawia, że sprawa zaległych należności trafia do windykatora, który, działając na rzecz wierzyciela, negocjuje z dłużnikiem warunki spłaty.

Oto lista działań, które może wobec dłużnika podejmować windykator:

 • przypominanie o ustalonym terminie spłaty,
 • wysyłanie korespondencji w formie pisma, SMS lub e-maila, a także składanie wizyt u dłużnika w domu, w celu poinformowania o istnieniu długu oraz negocjacji warunków spłaty,
 • informowanie dłużnika o konsekwencjach braku spłaty, np. o planowanym wpisaniu dłużnika do rejestrów BIG lub skierowaniu sprawy do sądu, a w konsekwencji do egzekucji komorniczej.

Czego windykatorowi nie wolno robić?

Sposoby działania, jakimi dysponuje windykator, w wielu przypadkach okazują się skuteczne i doprowadzają do polubownego uregulowania zadłużenia. Jeśli jednak dłużnik unika kontaktu z windykatorem lub nie wypełnia poczynionych z nim ustaleń dotyczących spłaty, windykator może zdecydować o skierowaniu sprawy do sądu lub komornika. Windykator nie może natomiast podejmować wobec dłużnika następujących działań:

 • przekazywać informacji o istniejącym długu rodzinie dłużnika, pracodawcy, znajomym czy innym osobom postronnym,
 • windykować zadłużenia w miejscu pracy dłużnika (chyba że za jego zgodą),
 • nękać dłużnika telefonami w nocy czy też wielokrotnie w ciągu dnia,
 • wejść do domu dłużnika bez jego zgody,
 • spisywać stanu majątku dłużnika,
 • sugerować możliwość zajęcia majątku dłużnika czy wystawienia jego własności na licytację,
 • zastraszać dłużnika i grozić mu.

Czytaj również: Windykacja polubowna - na czym polega?

Komornik – jakie ma uprawnienia?

Komornik najczęściej wkracza do działania wtedy, gdy windykatorowi nie uda się odzyskać zadłużenia, a wierzyciel skieruje sprawę do sądu i uzyska wyrok z klauzulą wykonalności bądź nakaz zapłaty. Zwykle wymaga to czasu – jeśli jednak już do tego dojdzie, trzeba pamiętać, że dłużnik zostanie obciążony dodatkowymi kosztami (m.in. postępowania sądowego i egzekucyjnego), zaś uprawnienia komornika pozwalają mu na zajęcie majątku.

Komornik w szczególności może:

 • zająć rachunek bankowy dłużnika i znajdujące się na nim środki (pozostawiając jedynie kwotę wolną od zajęcia, stanowiącą równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę),
 • zająć wynagrodzenie z umowy za pracę (do 50% jego wartości, a w przypadku długu alimentacyjnego do 60%), umowy zlecenia lub umowy o dzieło, a także emeryturę lub rentę,
 • wejść na teren lokalu należącego do dłużnika, nawet wbrew jego woli (tylko w asyście policji),
 • zająć nieruchomość, nawet jeśli dłużnik jest tylko jej współwłaścicielem,
 • zająć większość ruchomości, np. biżuterię, sprzęt RTV/AGD, samochód,
 • wystawić przedmioty należące do dłużnika na licytację, aby uzyskać za nie pieniądze na uregulowanie zadłużenia.

Czego nie może zająć komornik?

Warto jednak wiedzieć, że uprawnienia komornika nie są nieograniczone. Nie wszystkie świadczenia i składniki majątku mogą zostać zajęte przez komornika. Oto czego komornik zająć nie może:

 • świadczenia z programu 500+,
 • zasiłku pielęgnacyjnego,
 • renty dla sierot,
 • alimentów,
 • zasiłku macierzyńskiego i ojcowskiego,
 • zasiłków socjalnych,
 • przedmiotów osobistych dłużnika, takich jak np. ubrania, pościel, lekarstwa, żywność,
 • narzędzi i przedmiotów potrzebnych dłużnikowi do pracy lub zdobywania wykształcenia,
 • przedmiotów niezbędnych do funkcjonowania osób niepełnosprawnych.

Sprawdź także: Czym są licytacje komornicze?

Podsumowanie

Dzięki temu artykułowi dowiedziałeś się kim jest komornik, a kim windykator oraz jakie różnice leżą w wykonywanych przez nich obowiązkach służbowych. Jest to istotna kwestia, ponieważ nierzadko te dwa zawody są ze sobą mylone, co powoduje wiele niepotrzebnych pomyłek. Słynne powiedzenie mówi ‘’im więcej wiem, tym więcej widzę’’ – właśnie dlatego warto uczyć się nowych rzeczy i poznawać pojęcia, które pozwolą mieć pełniejsze spojrzenie na obszar finansów i windykacji.

Dzięki nowym informacjom będziesz wiedział, że ścieżka windykacji polubownej jest korzystniejsza zarówno dla Ciebie, jak i Twojego windykatora. Rozmowa z naszym specjalistą pomoże Ci w ustaleniu możliwego harmonogramu spłaty przeterminowanych zobowiązań, czy rozłożeniu płatności na raty. Z kolei droga sądowa, która na późniejszych etapach wiąże się z egzekucją komorniczą, może generować wyższe koszty i więcej stresu. Dlatego kontakt z wierzycielem to najlepsze wyjście z sytuacji zadłużenia!

Najnowsze artykuły
Popularne kategorie
Sprawdź również