Czym jest upadłość konsumencka? Kiedy warto ją ogłosić i jakie są jej konsekwencje?

Długi są problemem wielu Polaków. W przypadku niemożliwości ich spłacenia przez przedsiębiorstwa, ogłaszane jest bankructwo. Upadłość konsumencką można postrzegać jako odpowiednik tej procedury dla osób fizycznych. Może to być ratunek dla dłużników, którzy nie mają możliwości spłaty swojego zadłużenia. Jak ogłosić upadłość? I czy zawsze jest to najlepszy sposób na wyjście z długów? O tym […]
Czym jest upadłość konsumencka? Kiedy warto ją ogłosić i jakie są jej konsekwencje?

Długi są problemem wielu Polaków. W przypadku niemożliwości ich spłacenia przez przedsiębiorstwa, ogłaszane jest bankructwo. Upadłość konsumencką można postrzegać jako odpowiednik tej procedury dla osób fizycznych.

Może to być ratunek dla dłużników, którzy nie mają możliwości spłaty swojego zadłużenia. Jak ogłosić upadłość? I czy zawsze jest to najlepszy sposób na wyjście z długów? O tym wszystkim przeczytasz w poniższym artykule.

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka może być ogłoszona przez sąd na wniosek osoby zadłużonej lub wierzyciela, który nie może odzyskać swoich należności. Procedura ta ma na na celu częściowe lub całkowite oddłużenie osoby fizycznej, która nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań jednak do całkowitego umorzenia dochodzi tylko w wyjątkowych sytuacjach, a w większości przypadków sąd ustala plan spłaty zobowiązań. Niewypłacalność nie może jednak nastąpić wskutek rażącego niedbalstwa czy umyślnego działania, co ocenia sąd.

Ogłoszenie upadłości wiąże się z utratą prawa do zarządzania swoim majątkiem, który przechodzi pod kontrolę syndyka, oraz z upublicznieniem informacji o sytuacji finansowej dłużnika w rejestrach publicznych (BIK).

Czy każdy może ogłosić upadłość konsumencką?

Nie każda osoba, która zmaga się z zadłużeniem, może ogłosić upadłość konsumencką. Aby to zrobić, musisz spełnić kilka warunków:

 • Nie prowadzić działalności gospodarczej w momencie składania wniosku.
 • Nie być wspólnikiem lub komandytariuszem w spółkach.
 • Być niewypłacalnym, czyli nie być w stanie spłacać swoich zobowiązań pieniężnych.
 • Nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwa gospodarcze lub podatkowe.
 • Nie ogłaszać upadłości konsumenckiej w ciągu ostatnich 10 lat.

Jeżeli nie spełniasz któregokolwiek z powyższych punktów, sąd oddali wniosek o upadłość.

Gdzie należy złożyć wniosek o upadłość konsumencką jak to zrobić?

Proces ogłaszania upadłości przebiega następująco:

 • Pobierz formularz wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej ze strony gov.pl i wypełnij go zgodnie z instrukcją.
 • Dołącz do wniosku dokumenty potwierdzające Twoją sytuację finansową (zaświadczenia o dochodach, umowy kredytowe, wezwania do zapłaty, rachunki, wyciągi bankowe itp.).
 • Zapłać opłatę sądową w wysokości 30 zł. Możesz to zrobić przelewem lub gotówką w kasie sądu.
 • Złóż wniosek w sądzie rejonowym właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania. Możesz to zrobić osobiście, pocztą lub elektronicznie.
 • Poczekaj na rozpatrzenie wniosku przez sąd. W toku postępowania upadłościowego może się on zwrócić się do Ciebie o uzupełnienie brakujących danych lub dokumentów. Sąd może też wezwać Cię na rozprawę, na której będziesz miał okazję przedstawić swoje stanowisko i odpowiedzieć na pytania sędziego.
 • Jeśli sąd uzna, że spełniasz warunki, wyda postanowienie o ogłoszeniu upadłości. Zostanie wtedy wyznaczony syndyk, który będzie zarządzał Twoim majątkiem i nadzorował proces oddłużania. Sąd może też zdecydować o umorzeniu części lub całości Twoich długów, jeśli stwierdzi, że nie masz szans na ich spłatę w przyszłości.

Konsekwencje ogłoszenia upadłości osoby fizycznej

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej wiąże się z pewnymi konsekwencjami, które należy wziąć pod uwagę przed podjęciem takiej decyzji. Oto niektóre z nich:

 • Utrata prawa do zarządzania i rozporządzania majątkiem. Cały majątek upadłego, który wchodzi do masy upadłości, przechodzi pod kontrolę syndyka. Ma on za zadanie spieniężyć majątek dłużnika i podzielić uzyskane środki między wierzycieli.
 • Ograniczenie dostępu do środków finansowych. Syndyk może zająć część wynagrodzenia, renty, emerytury lub nawet środków na rachunku bankowym dłużnika, jeśli nie są one przeznaczone na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych. Dłużnik ma prawo do zachowania kwoty minimalnej, która zapewnia mu godne życie.
 • Upublicznienie informacji o sytuacji finansowej w powszechnie dostępnych bazach. Dłużnik musi również poinformować o swojej upadłości swojego pracodawcę, bank, komornika i inne instytucje, z którymi wiążą go zobowiązania.
 • Trudności w zaciąganiu kredytów i pożyczek. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest zapisywane w bazach , takich jak BIK, BIG, KRD. Informacja ta jest więc widoczna dla banków i innych instytucji finansowych, które mogą na tej podstawie odmówić udzielenia kredytu czy pożyczki.

Kiedy warto ogłosić upadłość konsumencką? Czy automatycznie powoduje ona umorzenie zobowiązań?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej może być dla niektórych osób szansą na oddłużenie i rozpoczęcie nowego życia bez ciężaru zobowiązań. Zaletą jej ogłoszenia jest na pewno zatrzymanie windykacji i postępowań egzekucyjnych.  Wiąże się to jednak również z wieloma negatywnymi skutkami – utratą prawa do zarządzania i rozporządzania majątkiem czy ograniczeniem dostępu do środków finansowych.

Warto także zdawać sobie sprawę, że upadłość konsumencka nie oznacza automatycznego umorzenia długów. Dzieje się tak tylko w sytuacji, gdy dłużnik nie posiada żadnego majątku i jest niezdolny do spłaty swoich należności (np. na skutek ciężkiej choroby). W innym wypadku następuje ustalenie planu spłaty wierzycieli, a zobowiązania są regulowane ze środków należących do upadłego. Cały proces może trwać nawet kilka lat.

Podsumowanie

Pamiętaj, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest poważną decyzją, która wiąże się z wieloma konsekwencjami –  zarówno pozytywnymi, jak i negatywnymi. Dlatego zanim zdecydujesz się na ten krok, skorzystaj z porady doradcy upadłościowego lub prawnika, który pomoże Ci ocenić swoją sytuację i wybrać najlepsze rozwiązanie.

Pamiętaj także, że istnieje wiele możliwości spłaty długu, a z windykatorami można negocjować. Możesz chociażby starać się o rozłożenie zadłużenia na raty czy zaprzestanie naliczania odsetek karnych.

Najnowsze artykuły
Popularne kategorie
Sprawdź również